Organization Structure

Managing Director

Er.G.Srinivasan

B.E.(Hons), F.I.E

Project Team

Mr.P.Murugan, GM

Mr.R.Venkatachalam, DGM        Mr.S.Vaseekaran, DGM

Mr.M.Kannan, DGM        Mr.R.Murali, DGM

Mr.P.Muruganandam, DGM        Mr.M.Venkataraman, DGM

Mr.R.Anguchamy, AGM   Mr.S.Karthikeyan, AGM    Mr.R.Subburaman, AGM

Tender & Purchase Team

Mrs.P.Vasanthi

DGM

Formwork & PME Team

Mr.R.Venkatachalam DGM

Billing Team

Mr.C.Elangovan

DGM

HR & Admn Team

Mr.R.Srinivasan Manager-HR & Admn

Acounts & Finance Team

Mr.R.Karuppusamy Manager-Finance

Memberships